Chemické čistiarne odpadových vôd

 

Použitie

Kontinuálna čistička KONTEC je určená pre dekontaminaciu priemyselných odpadových vôd znečistených ropnými alebo nerozpustenými látkami (napr. uhoľné častice, kaolín), ďalej emulziami, disperziami, ťažkými kovmi. Svoje použitie nájde v autoservisoch, v autoumyvárňach, v poľnohospodárskych a dopravných strediskách, v sklárňach, porcelárňach, galvanizovniach, vo výrobe akumulátorov, energetike, teplárňach a pod. Kvalita vyčistenej vody umožňuje jej opätovné použitie, čím sa progresívne znižujú prevádzkové náklady používateľa.

Popis funkcie

Odpadová voda je zachytávaná v akumulačnej nádrži odpadových vôd. Tu je možné gravitačné predčistenie (napr. od mechanických nečistôt a voľných ropných látok) alebo je možné obsah 

 

 

 

 

 

 

 

nádrže homogenizovať ponorným miešadlom. Odtiaľ sa odpadová voda čerpá samonasávacím čerpadlom (1) cez statický flokulátor (4) do separátora (5). Do čerpanej odpadovej vody sú súčasne dávkované dávkovacími čerpadlami (3) roztoky potrebných chemikálií (polyelektrolyt + koagulant, príp. ďalšie činidlá), ktoré sú pripravované v rozpúšťacích nádržiach (2). Nečistoty nasorbované na vzniknutých vločkách sedimentujú v separátore vo forme kalu. Vyčistená voda odteká zberným žľabom cez sorbčný filter (v prípade dekontaminácie zaolejovaných vôd) a môže byť zachytávaná v akumulačnej nádrži vyčistenej vody. Vzniknutý kal je pravidelne (cca raz denne podľa zaťaženia) vypúšťaný do odvodňovacieho kalového kontajneru, kde dochádza k jeho odvodneniu. Filtrát z kontajneru je vedený späť do akumulačnej nádrže znečistenej vody. Riadiaci systém ovládania je možné nastaviť na spínanie od hladinových spínačov alebo časovo, prevádzka je automaticky blokovaná od min. hladiny v zásobných nádržiach. 

Technické údaje

Variant A – separátor je hranatý

Zariadenie je celoplastové, zložené z troch nezávislých komponentov (separátor, zásobné nádrže a kalový kontajner), ktoré môžu byť umiestnené buď v tesnej blízkosti alebo v rôznych miestnostiach a prepojené hadicami. Zariadenie sa umiestňuje na rovnú betónovú plochu do uzavretej temperovanej miestnosti (min. +5 °C). Rozvádzač je elektricky pripojený vidlicou.

Typ

Výkon

(m3/hod)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

fG

(mm)

Inštal.

príkon

KONTEC 0,5

0,5

1 600

700

1 650

950

400

400 W/220V

KONTEC 1,5

1,5

1 600

1 500

1 800

2 000

700

600 W/220V

 

Variant – separátor je kruhový

Kruhový lamelový separátor umožňuje hydraulicky najlepšie využiť priestor a taktiež kruh je staticky najvýhodnejší tvar. Variant B – s kruhovým separátorom je v tomto prípade navrhnutý aj s filtračným zariadením na odtoku vyčistenej vody ako rezervno-bezpečnostné zariadenie pre zachytenie prípadného úniku NL. V tabuľke sú uvedené rozmery jednotlivých veľkostí. Zariadenie do veľkosti KONTEC-20 je celoplastové. Väčšie veľkosti sú už v kombinácii nerez a plast. Do veľkosti 5 je zariadenie kompaktné na spoločnom ráme. Väčšie veľkosti sú už na min. dvoch nezávislých rámoch. V prípade potreby je možné zariadenie kompletne zmontovať až na mieste. Výhodou kruhového separátora je , že sa môže navrhnúť do výšky tak, aby zaberal čo najmenšiu pôdorysnú plochu. Preto rozmery uvádzané v tabuľke treba brať ako typové, ale je možné navrhnúť a zrealizovať kompletné zariadenie KONTEC s kruhovým separátorom aj o výške 10 m a montáž previesť za sťažených priestorových podmienok. Malé zariadenie sa doporučuje umiestniť na rovnú betónovú plochu do uzavretej temperovanej miestnosti (min. +5 °C). Väčšie zariadenie sa môže umiestniť aj do vonkajšieho prostredia a kruhový separátor tepelne izolovať.

Veľkosť

Výkon (m3/hod)

L (m)

B (m)

H (m)

KONTEC-1

1,0

1,5

0,6

1,7

KONTEC-2

2,0

2,0

0,8

1,8

KONTEC-3

3,0

2,2

0,8

2,0

KONTEC-5

5,0

3,0

1,6

2,0

KONTEC-10

10,0

3,0

1,6

3,0

KONTEC-20

20,0

3,0

3,2

3,0

KONTEC-50

50,0

5,0

4,2

4,0

KONTEC-100

100,0

6,0

4,2

6,0

KONTEC-200

200,0

6,0

5,2

8,0

Kvalita vyčistenej vody

Obsah ropných látok do 0,5 mg/l, u ostatných ukazovateľoch podľa požiadaviek zákazníka a vodohospodárskych orgánov.

Špecifikácie dodávky

Súčasťou základnej dodávky je samonasávacie čerpadlo - 1ks, statický flokulátor, rozpúšťacie nádrže - 3 ks, dávkovacie čerpadlo - 3 ks, separátor, odvodňovací kontajner kalu - 1 až 2 ks, prevádzkové rozvody elektro vrátane elektrorozvádzačov. Presný rozsah dodávky a záruky sú špecifikované v zmluve o dielo.

Termíny

Ponuka - do 4 dní. Dodávka – min. 6 týždňov.

Záruky, servis

Záručná doba je 18 mesiacov. Sú použité bežné komponenty, a preto servis môže zabezpečiť aj iný subjekt.

Prednosti

· jednoduchá obsluha – po spustení automatická prevádzka

· možnosť recirkulacie vyčistenej vody

· jednoduchá a účinná technológia čistenia priemyselných odpadových vôd

· nízke prevádzkové a investičné náklady