Koalescenčný odlučovač ropných látok KX.

Použitie

Koalescenčný odlučovač ropných látok typu KX je určený k čisteniu odpadových vôd znečistených voľnými ropnými látkami alebo ich nestabilnými emulziami. Odlučovač ropných látok sa používa v prípadoch, kde to príslušné predpisy priamo predpisujú, kde vzniká potreba čistiť odpadové alebo zrážkové vody, alebo kde je nebezpečie znečistenia recipientu pri manipulácii s ropnými látkami (dielne, garáže, spevnené plochy a pod.). Odlučovač nemožno použiť na čistenie odpadových vôd so stabilnou emulziou ropných látok a k čisteniu odpadových vôd s obsahom látok tuhnúcich pri teplotách, vyskytujúcich sa v kanalizácii (napr. tuky, ťažké ropné oleje, mazut).

Popis funkcie

Znečistená voda priteká do kalovej (usadzovacej) nádrže KN, kde dochádza na gravitačnom princípe k oddeleniu hrubých mechanických nečistôt. To je dôležité pre zaistenie dlhodobej správnej funkcie koalescenčnej vložky. Vzhľadom k dosť veľkému objemu slúži táto nádrž zároveň i k separácii ľahko odlučiteľného podielu celkového znečistenia ropnými látkami,  prípadne znižuje teplotu odpadovej vody a vyrovnáva nárazovo zvýšenú koncentráciu. Vtok je riešený tak, aby bola využitá celá plocha hladiny v nádrži. Z kalovej nádrže nateká voda do nádrže koalescenčného odlučovača (KO), kde dochádza k ďalšiemu gravitačnému odlučovaniu ropných látok. Znečistená voda ďalej preteká koalescenčnou vložkou so samočinným protihavarijným uzáverom. Tu dochádza k zlučovaniu jemne rozptýlených ropných častíc a k ich ďalšiemu odlučovaniu z vody. Odlúčené ropné látky sa akumulujú na hladine v koalescenčnom odlučovači, odkiaľ sa periodicky odstraňujú odčerpaním alebo pomocou textilného sorbentu. Pri prekročení akumulačnej kapacity pre odlúčené ropné látky (čo môže nastať aj v prípade väčšej ropnej havárie) alebo pri nedostatočnej hladine vody v koalescenčnom odlučovači sa automaticky  uzatvára bezpečnostný protihavarijný uzáver na odtoku, čím sa zabráni úniku ropných látok do odtoku. Funkcia uzáveru spočíva v rôznych merných hmotnostiach vody a odlúčených ropných látok. Plavákový uzáver je vo výrobe kalibrovaný na hustotu 0,95, čo je menej ako hustota vody (1,0), ale viac ako hustota odlúčenej ropnej látky. To znamená, že uzatvárací systém s plavákom pláva na hladine vody, ale ponorí sa do vrstvy ropných látok odlúčených na hladine vody. Vyčistená voda preteká voľným stredom koalescenčnej vložky a ďalej odtokovým potrubím do recipientu alebo na dočistenie v sorbčnom filtri. 

Technické údaje

Veľkosť

OBTOK

L/s

Rozmer D

mm

Počet nádrží

ks

Rozmer H

mm

Rozmer h1

mm

Rozmer h2

mm

Rozmer DN

Mm

KX-3

-

1 500

1

1 500

800

700

f110 x 9,8

KX-5

-

1 500

1

2 000

1 000

900

f110 x 9,8

 KX-10

-

2 000

1

2 000

1 200

1 100

f160 x 9,8

 KX-15

-

2 500

1

2 000

1 200

1 100

f160 x 9,8

 KX-20

-

2 500

1

2 000

1 200

1 100

f225 x 9,8

   KX-30

-

2 500

1

2 000

1 200

1 100

f315 x 9,8

KX-40

-

2 000

2

2 500

1 400

1 300

f315 x 9,8

KX-50

-

2 000

2

2 500

1 700

1 600

f315 x 9,8

KX-75

-

2 500

2

2 500

1 700

1 600

f315 x 9,8

KX-100

100/20

2 000

2

2 000

1 250

1 100

f400 x 9,8

KX-150

150/30

2 500

2

2 000

1 250

1 100

f400 x 9,8

KX-200

200/40

2 500

2

2 500

1 450

1 300

f400 / f500

KX-250

250/50

2 500

2

2 500

1 750

1 600

f500

KX-300

300/60

2 500

2

2 500

1 750

1 600

f500 /  f600

Výtoková výška je nemenná – výška prítoku sa môže upraviť.Odlučovač KX veľkosti KX-3 až 30 je dodávaný aj v plastovom prevedení. Výhodou je následná jednoduchá manipulácia, nevýhodou je, že odlučovač sa musí obsýpať triedenou zeminou a hutniť po vrstvách a bez obetónovania je možné plastové prevedenie použiť len na zelené plochy bez nárokov na vyššiu únosnosť.

Kvalita vyčistenej vody

Koncentrácia ropných látok vo vyčistenej vode za odlučovačom je max. 3 mg/l. Pre čisté parkovacie plochy alebo iné plochy, kde sa predpokladá nízka koncentrácia ropných látok v pritekajúcej dažďovej vode je možné garantovať vo vyčistenej vode za koalescenčným stupňom koncentrácie ropných látok do 1 mg/l. Zariadenie zodpovedá DIN 1999, STN 75 65 51 ,,Čistenie odpadových vôd s obsahom ropných látok”, Stavebné technické osvedčenie (Certifikát).

Špecifikácia dodávky

Dodávka  pozostáva z kompletného zariadenia vrátane montáže. Stavebná časť odlučovača pozostáva z jednej alebo viacerých betónových nádrží kruhového pôdorysu s betónovou krycou doskou so vstupným otvorom s priemerom 1000 mm. Na tento vstupný otvor sa osadzuje bet. kanalizačná skruž a zrealizuje sa vstupný komín podľa konkrétnej potreby (dodávka stavby). Spoje sú tesnené olejovzdorným tmelom a vo vnútri nádrží je ochranný náter proti presiaknutiu ropných látok. Nádrže sa osadzujú na základovú dosku, ktorú navrhuje projektant – statik.

Zvláštne príslušenstvo na vyžiadanie : sacie potrubie s rýchlospojkou pre odsávanie sedimentu z kalovej nádrže fekálnym vozom, sacie potrubie s rýchlospojkou a ručným čerpadlom pre odčerpávanie odlúčených ropných látok z akumulačného priestoru, prefabrikovaná zberná betónová nádrž na odlúčené ropné látky, elektronický signalizačný systém výskytu ropných látok v akumulačnom priestore, nástavec zo šachtových skruží s priemerom 1000 mm, úplne atypické riešenie.

Požiadavky na profesie

Pozemné práce, základová doska, prítokové a odtokové kanalizačné potrubie, obsyp nádrží so zhutnením, terénne úpravy.

Najčastejšie chyby pri projektovaní odlučovačov ropných látok

a) Odlučovače ropných látok na čistenie dažďových vôd sa navrhujú z dvoch dôvodov :

1. Na čistenie odtekajúcich dažďových vôd od ropných látok.

2. Pre prípad akejkoľvek ropnej havárie sa má zaistiť, aby prípadne i veľké havarijné množstvo ropných látok neuniklo do recipientu a nedošlo tak k vážnym škodám na životnom prostredí.

Preto najmä z dôvodu podľa bodu 2. nie je možné, aby odlučovač ropných látok mal obtok. t.j., že napr. len 10 l/s je vedených cez čistiace zariadenie a 40 l/s je vedených po gravitačnom predčistení do obtoku. Z dôvodu podľa bodu 2. je treba, aby projektant potom zvážil, aké má daný typ odlučovača zabezpečovacie zariadenie pre prípad vážnej ropnej havárie.

b) U väčších prietokov často projektant skombinuje napr. 3 menšie odlučovače s výkonom 50 l/s, aby dosiahol výkon 150 l/s. Pokiaľ sa navrhne veľmi kvalitný rozdeľovací objekt, ktorý má rozdeliť prietok na dva rovnaké prúdy, treba počítať s nepresnosťou min +-5%. t.j. v jednom prúde bude 45% prietok a v druhom 55% prietok. Rozdelenie prúdov do viac ako dvoch rovnakých prúdov je veľmi obtiažne realizovateľné a preto pre stavebníctvo nevhodné.

Prednosti odlučovača KX - novej generácie

Malá hĺbka. Zmenou konštrukcie sa zaistilo rovnomerné prúdenie v celom odlučovači s minimalizáciou skratových prúdov, čím sa dosiahla vysoká účinnosť čistenia pri malých rozmeroch. Nízke hydraulické straty. Rýchla a ľahká demontáž a montáž koalescenčného filtra za plnej prevádzky bez nutnosti vyčerpania nádrže. Koalescenčný filter- vložka obsahuje havarijný plavákový uzáver.

 

Sorbčný filter SFX

Použitie

Na dočistenie odpadových vôd znečistených ropnými látkami. Sorbčný filter je vhodné použiť po predchádzajúcim koalescenčnom stupni.

Popis funkcie

Sorbčné filtre SFX – priemyselne chránená koncepcia – sú valcového tvaru. Čistená voda nateká do stredu sorbčnej vložky- filtra a preteká cez plášť, vyplnený sorbčným materiálom. Sorbčný filter je konštrukčne riešený tak, že sa dá meniť za prevádzky bez nutnosti vyčerpania nádrže. Výmena je jednoduchá a rýchla (rádovo v minútach).

Súčasný stav v oblasti sorbčných filtrov

V súčasnosti sa sorbčné filtre najčastejšie dodávajú ako sorbčné kolóny, ktoré sú pretekané zhora  dolu alebo naopak zdola nahor. Pri niekoľkonásobných skúškach tejto technológie v priehľadných kolónach sa vždy prejavil efekt zavzdušnenia. Už po niekoľkých minútach od zahájenia filtrácie začne dochádzať k odlučovaniu rozpusteného vzduchu z kvapaliny a veľmi skoro dôjde k zavzdušneniu väčšiny sorbčnej náplne. Postupne vzniká skratové prúdenie a na záver kvapalina prúdi jedným alebo dvoma komínmi (bajpasy) veľkou rýchlosťou cez náplň s vysokými hydraulickými stratami do odtoku. Dôsledkom je zablokovanie značnej časti sorbčnej náplne z funkcie, zvýšenie rýchlosti v účinnom profile výrazne znižuje účinnosť sorbcie alebo dokonca je sorbcia neúčinná, a tým sa výrazne znižuje aj sorbčná kapacita použitého sorbčného materiálu.  

Výhody novej konštrukcie sorbčného filtra SFX :

Nedochádza k zavzdušňovaniu sorbčného filtra – sú zaručené nemenné filtračno-sorbčné parametre, využiteľnosť sorbčného materiálu je 100 %, nízke hydraulické straty pri nízkych filtračných rýchlostiach, vysoká využiteľnosť sorbčného materiálu a vysoká účinnosť umožňuje nízka filtračná rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť tým, že prietok je rozdelený na veľký povrch valcovej steny filtra. Filter je konštrukčne riešený tak, že ho je možné meniť počas prevádzky bez nutnosti vyčerpania nádrže.

Technické údaje

Veľkosť

 (l/s)

Rozmer D

mm

Rozmer h1=h2

mm

Rozmer H

mm

Počet vložiek

ks

SFX-3

1 000

700

2 000

1

SFX-5

1 000

900

2 000

1

SFX-10

1 000

1 100

2 000

1

SFX-15

1 000

1 100

2 000

1

SFX-20

1 000

1 100

2 000

1

SFX-30

1 500

1 100

2 000

2

SFX-40

1 500

1 300

2500 – 4000*

2

SFX-50

1 500

1 600

2500 – 4000*

2

SFX-75

1 500

1 600

2500 – 4000*

2

SFX-100

1 500

1 600

2500 – 4000*

2

 

Na zvláštnu objednávku je možné dodať sorbčný a koalescenčný stupeň do jednej nádrže.

* U sorbčných filtrov SFX-40 až 100 je výška nádrže min. 2 500 mm. Pokiaľ je výška v rozmedzí 2500-4000 mm, je nutné navrhnúť do krycej dosky dva vstupné poklopy  s priemerom 600 mm, aby bolo možné filtračné vložky vybrať bez vyčerpania nádrže.

Kvalita vyčistenej vody

Koncentrácia ropných látok vo vyčistenej vode za sorbčným filtrom je max. 0,1 mg/l.

Výpočet a návrh zariadení

Výber typovej veľkosti koalescenčného odlučovača a prípadne aj sorbčného filtra sa navrhuje podľa požadovaného max. prietoku a kvality vypustenej vody.

Termíny

- Pre vypracovanie konkrétnej ponuky                 - 2 dni

- Pre dodávku a montáž                                    - 4 - 8 týždňov (podľa vyťaženia výroby)

Záruky, servis

Záručná doba je 12 mesiacov na technologickú časť a 60 mesiacov na betónové prefabrikáty. Servis je zabezpečený trvale.

                       SF 30 – 1000                              SF 3 – 30

KX 3 - 30

Legenda: KN - kalová nádrž KO - koalescenčná nádrž

KX 40 – 300