Projekčná činnosť

 

Spoločnosť Alvest zabezpečuje kompletné projekčné práce stavebnej a technologickej časti v oblasti technológie vody. Poznatky získané z realizácií stavieb komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd, odlučovačov ropných látok, chemických čistiarní a pod. v spojení s využitím výpočtovej techniky a najnovšieho 3D software umožňujú projektantovi optimalizovať návrh budúceho diela. Kvalita diela je podmienená schopnosťou projektanta navrhnúť stavebnú a technologickú časť s maximálnymi úžitkovými vlastnosťami pri minimálnych prevádzkových a investičných nákladoch. 3D vizualizácia skvalitňuje komunikáciu medzi projektantom a zákazníkom a umožňuje účelne zapracovať pripomienky a požiadavky investora do projektu.

Čistiareň komunálnych odpadových vôd 2000 EO

Čistiareň komunálnych odpadových vôd 30 000 EO