Odvodnenie kalu

Použitie

 

Odvodňovací kontajner je zariadenie na odvodňovanie všetkých druhov kalov a suspenzií v čistiarňach odpadových vôd (napr. piesok, zhrabky a pod.), v úpravovniach vody, v priemyselných podnikoch (cukrovary, pivovary a pod.) a podobne.

 

 

Popis funkcie

 

Odvodňovací kontajner pracuje na princípe gravitačnej filtrácie suspenzie cez filtračnú plachietku. Kaly a iné ťažko odvodniteľné suspenzie sa najskôr upravujú riadeným dávkovaním polyflokulantu. Kalová voda sa odvádza od dna kontajneru. Kontajner ja prekrytý priehľadným krytom, ktorý podporuje skleníkový efekt vnútri kontajneru a urýchľuje tým vysušenie kalu.

 

Príklady použitia odvodňovacích kontajnerov:

 

Akumulácia, odvodnenie a uľahčenie manipulácie s pieskom, zachyteným vo všetkých typoch lapákov piesku :

OKX tu nahradzuje práčku piesku, odvodňovač a manipulačné zariadenie v jednom. Vysedimentovaný piesok je čerpaný čerpadlom alebo mamutkou do kontajneru. Odlúčená voda (filtrát) je vedená späť do ČOV. Po naplnení kontajneru sa nechá piesok ešte niekoľko hodín odvodniť, a potom sa v kontajneri odvezie na skládku. Pre väčšie ČOV doporučujeme 2 kusy kontajneru prevádzkované striedavo.

Akumulácia, odvodnenie a uľahčenie manipulácie so zhrabkami z mechanického predčistenia na biolog. ČOV :

Použitie je rovnaké ako v prípade lapáku piesku, prípadne je možné piesok aj zhrabky takto súčasne likvidovať a spoločne ich vyvážať na skládku. Pre samotné odvodnenie zhrabkov doporučujeme použiť kontajner s prekrytím pre hygienické zabezpečenie celej manipulácie.

Odvodnenie biologických, chemických, poľnohospodárskych alebo priemyslových kalov a uľahčenie manipulácie s nimi :

Prakticky akýkoľvek kal (biologický stabilizovaný, chemický, priemyselný atď.) sa dá odvodňovať na kontajneri OKX. Nutnosť úpravy dávkovaním organického polyflokulantu, presný typ filtračnej plachietky a ďalšie prevádzkovo-technologické parametre sa určia laboratórnymi testmi. Ako doplnkové príslušenstvo dodávame na objednávku priesvitné plastové prekrytie, ktoré zvyšuje účinnosť a rýchlosť odvodňovacieho zariadenia, (zamedzenie prístupu dažďa pri vonkajšom použití, odvodnenie) vysušením  vplyvom skleníkového efektu.

Kombinované separačné a odvodňovacie zariadenie – mobilná sedimentačná nádrž :

V prípade tejto aplikácie funguje kontajner OKX  v dvoch etapách. V 1. etape je do kontajneru čerpaná voda s vysokým obsahom nerozpustených látok s vysokou sedimentačnou rýchlosťou (piesok, škvara , zemina, brúsne kaly, atď.) a zariadenie funguje ako primárna sedimentácia. Po zaplnení kontajnera sedimentom na 50 – 80 % sa prevedie prítok na druhý paralelný kontajner a prvý sa nechá odvodňovať. V tejto 2. etape slúži kontajner OKX ako odvodňovacie zariadenie. Po odvodnení sa sediment aj s kontajnerom naloží na nákladný automobil a vyvezie sa na skládku. Táto aplikácia pozostáva z 3 kusov kontajnerov OKX, vystrojených nátokovými a zbernými žľabmi odpadovej a vyčistenej vody a rýchlo demontovateľným zariadením pre rozdelenie prítoku odpadovej vody. Tento systém je možné aplikovať do nových aj súčasných technologických celkov. Okrem minimálnej obsluhy je jeho veľkou výhodou (ako v predchádzajúcich aplikáciách) úplné odstránenie fyzicky náročnej manipulácie so sedimentmi.

 

Technické údaje

Odvodňovacie kontajnery sa vyrábajú úpravou rôznych druhov plošných kontajnerov so zadným vyklápacím čelom pre nosiče kontajnerov AVIA, LIAZ, TATRA a pod. s hákovým alebo ramenovým nakladačom. Rozmery a objemy najpoužívanejších kontajnerov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Pre iné objemy ich navrhneme a zhotovíme podľa  Vašich požiadaviek.

 

Kontajnery OKX-H pre hákový nakladač

 

TYP

KONTAJNERU

OBJEM KALOVÉHO

PRIESTORU

[m3]

CELKOVÝ OBJEM

KONTAJNERU

[m3]

ROZMERY KONTAJNERU

DĹŽKA L

[mm]

ŠÍRKA B

[mm]

VÝŠKA H

[mm]

OKX – H1

7,9

9,3

4 400

2 430

1 570

OKX – H2

8,9

10,5

4 900

2 430

1 570

OKX – H3

9,9

11,6

5 400

2 430

1 570

OKX – H4

10,9

12,8

5 900

2 430

1 570

OKX – H5

12,6

14,0

4 400

2 430

1 800

OKX – H6

14,1

15,7

4 900

2 430

1 800

OKX – H7

15,7

17,4

5 400

2 430

1 800

OKX – H8

17,3

19,2

5 900

2 430

1 800

Šírka hákového nakladača je min. 2 500 mm.

 

Kontajnery  OKX-R pre ramenový nakladač

 

TYP

KONTAJNERU

OBJEM KALOVÉHO

PRIESTORU

[m3]

CELKOVÝ OBJEM

KONTAJNERU

[m3]

ROZMERY KONTAJNERU

DĹŽKA L

[mm]

ŠÍRKA B

[mm]

VÝŠKA H

[mm]

OKX – R1

2,4

3,0

2 800

1 820

1 100

OKX – R2

4,9

5,5

3 100

1 820

1 100

OKX – R3

9,4

10,0

4 100

1 820

1 100

Šírka ramenového nakladača je min.2500 mm.

 

Pozn. Tento typ kontajneru môže byť v pracovnej polohe umiestnený až 780 mm pod úrovňou terénu.

 

Špecifikácia dodávky

Odvodňovací kontajner sa dodáva:

1) Ako kusová dodávka na základe kúpnej zmluvy, a to buď ako samostatný alebo vrátane chemického hospodárstva na prípravu polyflokulantu, dávkovacieho zariadenia polyflokulantu a čerpadla suspenzie, prípadne s priesvitným plastovým prekrytím.

2) ako dodávka technologického zariadenia na základe zmluvy o diele, kedy je zákazníkovi dodané a namontované kompletné zariadenie vrátane vyhľadania a doporučenia vhodnej plachietky, polyflokulantu,  uvedenie zariadenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy a dodanie prevádzkového poriadku.

 

Požiadavky na profesie

V prípade dodávky na základe zmluvy o diele je nutné požičať príslušnú dokumentáciu, na jej základe bude vypracovaný jednoduchý projekt. Pre inštaláciu chemického hospodárstva a dávkovanie polyflokulantu je nutná suchá zateplená miestnosť ( potrebná plocha cca 1x 2 m ) a ďalej el. výkon cca 2kW (3, PE+N, 50 Hz 400V/TN-S).

 

Termíny

- Pre vypracovanie konkrétnej ponuky        - 5 dní

- Pre kusovú dodávku                                   - min. 8 týždňov

- Pre technologickú dodávku a montáž        - min. 8 – 12 týždňov

 

Záruky, servis

Záručná doba je 24 mesiacov.

 

Prednosti

Jednoduchosť, odstránenie fyzicky náročnej práce pri manipulácií so sedimentmi, vysoká účinnosť odvodnenia, ľahká manipulácia s odvodeným kalom, široké spektrum použitia, minimálne nároky na obsluhu a údržbu, nízke zriaďovacie a hlavne prevádzkové náklady.