Prevzdušňovacie zariadenie PAMP 

Použitie

Ponorné miešacie a prevzdušňovacie zariadenie je určené pre prevzdušňovanie aktivačných nádrží biologických čistiarní odpadových vôd, eventuálne rybníkov a pod. V prípade požiadavky aktivácie s nitrifikáciou a denitrifikáciou môže plniť súčasne aj časovo oddelenú funkciu miešania bez prevzdušňovania.

Popis funkcie

Ponorný elektromotor poháňa obežné koleso, ktoré prečerpáva veľké množstvo kvapaliny, pričom sa využíva dynamický účinok prúdiacej kvapaliny, ktorý zabezpečuje nasávanie veľkého množstva vzduchu, jeho zmiešanie, rozdelenie na jemné bublinky a následné vytlačenie zmesi vody a jemných bubliniek vzduchu do prevzdušňovaného objemu.

Prípadnú požiadavku na striedanie prevzdušňovania a miešania obsahu nádrže rieši veľmi jednoduchá konštrukčná úprava zariadenia.

Technické údaje

Hodnoty oxygenačnej kapacity platia za nasledujúcich podmienok : teplota aktivačnej zmesi je 10°C, koncentrácia kalu v aktivačnej nádrži je cca 4 kg m-3, nadmorská výška aktivácie je 200 m.n.m.. U hlbších nádrží je možné pre veľkosti zariadenia PAMP - 7,5 a viac dosiahnuť za optimálnych podmienok i vyššie oxygenačné kapacity než sú uvedené v tomto prospekte. Podstatnou vlastnosťou zariadenia PAMP je i to, že so zvyšujúcou sa koncentráciou kalu v aktivácii sa zmenšuje priemer vzduchových bubliniek, čo má za následok zvýšenie vnosu kyslíka. Preto sa zariadenie PAMP javí ako ideálne riešenie pre oddelenú aeróbnu stabilizáciu prebytočného kalu, pri ktorej je vzhľadom na koncentráciu kalu výťažnosť kyslíka vyššia, ako sú hodnoty uvádzané v tabuľke. Celkové investičné náklady na aeróbnu stabilizáciu prebytočného kalu napr. pre 50 000 EO sú potom podstatne nižšie, ako pri tradičnej koncepcii anaeróbnej stabilizácie ( vyhnívacie nádrže, plynové hospodárstvo ).

Pre málo koncentrované odpadové vody a aktivácie s aeróbnou stabilizáciou prebytočného kalu je oxygenačná kapacita zariadení PAMP vyššia ako je prevádzková spotreba kyslíka. Preto je výhodné chod zariadení a tým aj spotrebu elektrickej energie regulovať od kyslíkovej sondy. V prípade inštalácie aerátorov PAMP do aktivácie so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou je naopak rozhodujúci pre návrh veľkosti zariadenia vnos kyslíka, ktorý je mnohokrát väčší ako požadovaný miešací výkon.       Z vyššie uvedených dôvodov je preto potrebné aby optimálny návrh pre konkrétnu čistiareň odpadových vôd previedla firma ALVEST s.r.o..

Zariadenie PAMP je ukotvené na nosnom plaváku a to z dôvodu zaistenia maximálneho prevzdušňovacieho výkonu i v prípade kolísania hladiny vody v aktivačnej nádrži. Ukotvenie zariadenia na zvolenom pôdorysnom mieste aktivácie sa prevedie pomocou lán, uchytených na obvode nádrže. Tieto laná slúžia v prípade potreby i k premiestneniu zariadenia k stene nádrže. Vybratie z nádrže a osadenie do nádrže je riešené pomocou prenosného otočného zdviháku.

Výkonové parametre

Veľkosť

Inštalovaný

výkon

(kW)

Odoberaný

príkon

(kW)

Prevádzková

OC

(kg O2 d-1)

Maximálny

priemer

(mm)

Maximálna

výška

(mm)

Hmotnosť

(kg)

PAMP 1,1

1,1

0,9

30

970

970

75

PAMP 2,2

2,2

1,9

59

970

970

90

PAMP 4,0

4,0

3,5

181

1500

1350

112

PAMP 7,5

7,5

6,5

360

1500

1350

163

PAMP 15,0

15,0

13,6

630

2000

1800

335

PAMP 30,0

30,0

27,8

1080

2200

1900

415

Termíny

Ponuka do 3 dní. Dodávka a montáž podľa veľkosti zariadenia, ich počtu a prebiehajúcich dodávok je od 4 týždňov až do 6 mesiacov.

Záruky a servis

Záruka na zariadenie je 24 mesiacov. Servis v prípade poruchy na území ČR a SR bude zabezpečený výmenným spôsobom – t.j. do dvoch pracovných dní od nahlásenia poruchy bude dodané náhradné zariadenie PAMP pre zabezpečenie prevádzky ČOV až do vrátenia opraveného pôvodného zariadenia.  

Výhody zariadenia

- Prednosti zariadenia PAMP pre prevzdušňovanie priemyselných a komunálnych biologických čistiarní odpadových vôd sú najmä tieto:  

- Minimálne nároky na údržbu. Zariadenie neobsahuje  žiadne mechanické prevody, ktoré by zhoršovali prenos energie a najmä zvyšovali riziko závady a poškodenia.

- Jednoduchá a rýchla inštalácia.

- Minimálna úroveň hluku – zariadenie je celé ponorené pod hladinou vody.

- Počas prevádzky nedochádza k tvorbe aerosólov.

- Spotreba el. energie je cca o 30 % nižšia ako u jemnobublinových prevzdušňovacích systémov.

- Jedno zariadenie môže zabezpečovať striedanie prevzdušňovania s miešaním a samotného miešania objemu aktivácie bez prevzdušňovania pre zabezpečenie nitrifikácie a denitrifikácie v jednej nádrži - doporučuje sa u menších čistiarní do 20 000 EO.

- Jednoduchý a ekonomicky výhodný systém riadenia spotreby el. energie - len časovým striedaním zapínania a vypínania chodu zariadenia – doporučuje sa pre čistiarne do 10 000 EO.

- Pre väčšie čistiarne sa doporučuje kombinovať zariadenie PAMP s vysoko účinným miešacím zariadením a striedavo zapínať a vypínať jednotlivé zariadenia podľa požiadavky vnosu O2

- Hydraulickým prúdením v nádrži sa vytvára kinetický selekčný tlak potláčajúci nadmerný rast niektorých vláknitých mikroorganizmov – znižuje sa kalový index a zlepšujú  sa separačné vlastnosti kalu.

- Celé zariadenie je veľmi jednoduché a nevyžaduje stavebný objekt pre umiestnenie zdrojov tlakového vzduchu a pod., čo znižuje investičné náklady na stavbu.

- Nižšie investičné náklady na technológiu než u jemnobublinových prevzdušňovacích systémov.

- Dlhodobá životnosť aj pri čistení chemicky agresívnych odpadových vôd (použité materiály len antikorózna oceľ a sklolaminát).

- U jemnobublinového prevzdušňovacieho systému dochádza k relatívne rýchlemu starnutiu a opotrebovaniu prevzdušňovacej membrány a postupne k znižovaniu účinnosti prestupu kyslíka, a tým k zvyšovaniu spotreby el. energie. U mechanického prevzdušňovača PAMP   konštrukčné riešenie a materiálové prevedenie zabezpečuje podstatne vyššiu životnosť ako u jemnobublinových prevzdušňovacích systémov.

- Vysoká oxygenačná kapacita aj u plytkých nádrží – podstatne vyššia než u jemnobublinových systémov.

- Miešanie vzduchu a kvapaliny v zmiešavacej komore pri vysokej rýchlosti a turbulencii a následne prúdenie zmesi ku dnu aktivačnej nádrže odpovedá podstatne vyšším tlakovým pomerom pôsobiacim na bublinku, než je skutočná ( geodetická ) hĺbka vody v nádrži

- Ideálne prevzdušňovacie a miešacie zariadenie pre SBR reaktor – v mnohých prípadoch najvýhodnejšie technologické usporiadanie biologickej čistiarne odpadových vôd z hľadiska investičných a prevádzkových nákladov.

- Pre prevádzkovateľov viacerých ČOV môže PAMP slúžiť ako mobilné zariadenie pre prípad havárie prevzdušňovania v niektorej z čistiarní.